За нас

Фирмата внася автомобили на газ течна фаза от 2014г. Официален представител сме на Т7Корея . В страната са внесени и регистрирани над 500 автомобила на газ течна фаза някой от тях са на над 500 000км. и до момента са в движение без проблеми . Фирмата ни има амбицията да разшири дейността си до края на годината в България , като започнем да продаваме коли и в Бургас ,Стара Загора , Благоев Град и Пловдив и да започнем продажбата на тези автомобили зад граница в Сърбия , Македония и Черна гора вече първите автомобили пътуват за Черна Гора за представителя ни за Черна гора и Македония може да ни попитате за контакт с представителя ни там .
Фирмата е със запазени права върху сертифицирането с Евро 5 и Евро 6 за автомобилите на газ от марките Хюндай и Киа след 2013г. имаме пълна сертификация от сертифицирана от ЕС държавна лаборатория РАР с тест номер 1316/18 ,CE-ONU No83 , CE-ONU No101 ,
CE-715/2017 , CE-692/2008 , UN-ECE . За газовата система на течна фаза също сме собственици на интелектуална собственост на изпитания по правило 67 на ООН  с номера на изпитанията : C410-3171/02.10.18 , C470-1246/02.10.18 , C470-3172/02.10.18 , C470-3173 ,C470-1247/02.10.18 , C-470-1248/02.10.18 .След горе описните тестове и изпитания на газовата бутилка и газовата система и Евро сертифицирането за вредни емисии за внасяните от нас автомобили на газ течна фаза сме една от двете фирми в България имаща право въз основа на направените от нас сертификати да регистрираме тези коли в България и европейски Съюз ! Без тези сертификати тези коли не могат да се регистрират ! Когато избирате да закупите автомобил на газ течна фаза внос от Корея е задължително продавача да ви представи тези сертификати и правото да ги използва !
Данни за фирмата ни :
КарсБг11 ЕООД , София - 1373 , Западен Парк бл 33-А офис 5 кота 0 , ЕИК BG204743277 ,Управител Иван Маринов
Банкова сметка :BG13 UNCR 7000 1523 0605 65
Уни Кредит Булбанк 
=================================================================================================================
The company imports cars in gas phase liquid from 2014. Official representative of T7Korea. In the country more than 500 gas-fueled cars have been imported and registered, some of them over 500 000 kilometers. and so far are on the move without any problems. Our company has the ambition to expand its activities by the end of the year in Bulgaria, starting to sell cars in Burgas, Stara Zagora, Blagoev Town and Plovdiv and start selling these cars abroad in Serbia, Macedonia and Montenegro, the first cars travel to Montenegro for our representative for Montenegro and Macedonia you can ask us for contact with our representative there.
The company has retained rights to Euro 5 and Euro 6 certification for Hyundai and Kia gas cars after 2013. we have complete certification from an EU-certified state laboratory RAR with test number 1316/18, CE-ONU No83, CE-ONU No101,
CE-715/2017, EC-692/2008, UN-ECE. For the liquid phase gas system, we are also the owner of the intellectual property of the UN Rule 67 Testing Number: C410-3171 / 02.10.18, C470-1246 / 02.10.18, C470-3172 / 02.10.18, C470- 3173, C470-1247 / 02.10.18, C-470-1248 / 02.10.18. Above described tests and tests of the gas cylinder and the gas system and the Euro emissions certification for our imported gas cars are one of the two companies in Bulgaria are entitled to register these cars in Bulgaria and the European Union on the basis of the certificates we have done! Without these certificates, these cars can not be registered! When choosing to buy a gas car gas phase import from Korea it is imperative that the seller present you these certificates and the right to use them!
Company data:
KarsBg11 Ltd., Sofia - 1373, West Park bl 33-A office 5 elevation 0, UIC BG204743277, Bank account: BG13 UNCR 7000 1523 0605 65
Unicredit Bulbank

 

НОВИНИ

16 Септември 2019
Впечатление и съвети от кола на газ течна фаза след изминати 5000 км в Европа . Пътуването ...
Впечатление и съвети от кола на газ течна фаза след изминати 5000 км в Европа . Пътуването за...
24 Май 2019
Киа K5 - Optima или Хюндай Sonata /I40/ на газ течна фаза колко харчи и колко струва колата и п...
Киа K5 - Optima или Хюндай Sonata /I40/ на газ течна фаза колко харчи и колко струва колата и под...
24 Май 2019
Kia K5 - Optima or Hyundai Sonata / I40 / Gas Liquid Phase How much does it cost and how much d...
Kia K5 - Optima or Hyundai Sonata / I40 / Gas Liquid Phase How much does it cost and how much doe...